Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anunț de participare licitație publică deschisă

1.Concendent:Consiliul Local Ulmi, Adresa : localitatea Ulmi , Str. Principala nr. 50A, comuna Ulmi, judetul Giurgiu, numar de telefon  0246.255046, e-mail: primariaulmi.2007@yahoo.com, persoana de contact: Lazar Emilian – secretar general.

 

2. Locul de unde se pot procura documentatiile de atribuire: Consiliul Local Ulmi, localitatea Ulmi, Str Principala, nr. 50A, judetul Giurgiu, cod postal 087230

3.Cont Primarie / contul  IBAN: RO17TREZ24A700700710130X deschis  la Trezoreria  Bolintin Vale, cod fiscal 5483364

4. Obiectul concesiunii –Serviciul public de distribuire a gazelor naturale in  localitatile Ulmi, Cascioarele, Draganeasca , Ghionea, Icoana , Mosteni , Poenari, Trestieni ,  apartinatoare Comunei Ulmi, judetul Giurgiu

5.Durata contractului de concesiune :49 de ani.

6.Procedura aplicata  : licitatie publica deschisa

7.Data,ora si locul depunerii ofertelor :23.10.2020, ora 10.00, la sediul Consiliului Local Ulmi , judetul Giurgiu

8. Limba in care trebuie  redactata oferta : Romana

9.Data, ora si locul deschiderii ofertelor :26.10.2020, ora 10.00, la sediul Consiliului Local Ulmi , judetul  Giurgiu

10. Conditiile personale, tehnice si financiare pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii: conform documentatie de atribuire

11.Termen solicitare clarificari – cel  putin 12 zile inainte de sedinta de deschidere a ofertelor

12.Perioada de timp in care  ofertantul  trebuie sa isi mentina oferta valabila  –  60 de zile  de la data  deschiderii ofertelor .

13 Garantia de participare la licitatie  – conform  documentatiei de atribuire

14.Criteriul utilizat la atribuirea contractului: oferta cea mai  avantajoasa  din punct de vedere economic – conform Hotararii de Guvern nr.209/2019, pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie  a gazelor  natural.

15. Proceduri de contestare :

 

    Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutinare  a Contestatiilor

Adresa : Str Stavropoleos , nr.6, sector 3; Localitatea Bucuresti ; Cod Postal : 030084; Tara Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;

Adresa de e-mail:office@cnsc.ro; Nr. de telefon :+40213104641;Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante ( URL) http://www.cnsc.ro;

Procedura  de contestare

Precizari privind termenul (termenele)pentru procedurile  de contestare:

Conform prevederilor art 8 din  Legea  nr.  101 din 2016.

16.Data  trimiterii spre  publicare a anuntului de participare in  Monitorul Oficial al Romaniei,

Partea a VI- a: 02.09.2020

Ultima actualizare: 15:14 | 28.09.2023

Sari la conținut