Asistență și protecție socială

Informatii utile copii

Documente neceasare întocmirii dosaruluipentru
eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap

a) copie a certificatului de
nastere al copilului și  a cărții de
identitate de identitate ( unde este
cazul);
b) copii ale actelor de identitate
ale părintilor ; copie certificat deces părinte ( unde este cazul);
c) copie a documentului prin care se
face dovada ca persoana care semneaza cererea este reprezentantul legal al
copilului, de exemplu, hotarare a instantei sau hotarare a comisiei pentru
protecția copilului, copie curatelă/tutelă;
d) ancheta sociala (original) cu anexa
-Factori de mediu(anexa 6 din Ordinul nr.1985/2016) Descarca formular;
e) fisa medicala sintetica(original)
eliberată de către medicul de familie(anexa 7 din Ordinul nr. 1985/2016)Descarca formular ;
f) certificatul medical tip A5( în
care se trec: diagnostic complet-boală principală,bolile asociate, codul de
boală prevăzut de Asociația Internațională a Maladiilor,respectiv CIM-10 și termenul
de valabilitate) eliberate de către medicul specialist din cadrul unităților
medicale desemnate de către  D.S.P. Descarca formular;
g) copii ale documentelor medicale
adiționale(bilete de ieșire din spital,scrisori medicale,pentru afecțiuni
ORL-audiogramă ; adeverințe/referate de la recuperare
(kinetoterapie,intervenție psihologică,logopedie – acolo unde este cazul);
h) fisa de evaluare
psihologică(original),eliberată de psihologul atestat în psihologie
clinică(conform anexei 8 din Ordinul nr.1985/2016) Descarca formular;
i) fisa psihopedagogică(original)
întocmită de cadrele didactice de la grupă/clasă (conform anexei 9 din Ordinul
nr.1985/2016)Descarca formular ;
j)adeverință de preșcolar/elev de la
unitatea preșcolară/scolară frecventată;
k) copie a certificatului de
incadrare in grad de handicap in vigoare, la reevaluare;
l) copie a certificatului de
orientare școlară și profesionala în vigoare, atunci când este cazul.

m) Cerere pentru
evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de
handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare  (se completează la
sediul DGASPC) Descarca formular ;

**Depunerea dosarului se face cu cel putin 60 de zile înaintea expirării
certificatului de handicap,ocazie cu care se va face și programarea evaluării
medico-psiho-sociale a minorului;
**Prezența minorului la sediul D.G.A.S.P.C. Gorj , strSiretului., Nr.24,camera
18-parter (Exceptie fac cazurile nedeplasabile)

 Informații la nr. de telefon/fax  0253/211106                0253 212518/int.220

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ADMITEREA
IN CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPILUL CU HANDICAP TG-JIU

1,Certificat de naştere
minor/minora-copie

2.Carte de identitate minor/minora
(daca este cazul) -copie B.I./C.I. părinţi/ reprezentanţi legali -copie

4.Certificat de căsătorie (daca este
cazul) părinţi/ reprezentanţi legali-copie

5.Hotarare divorţ si/sau incredintare
minor (daca este cazul) – copie

6.Certificat de incadrare/hotarare in grad de handicap si
certificat de orientare scolara-copie(daca este cazul)

7.Planul de recuperare-copie

8.Documente medicale care atesta
diagnosticul -copie j

9.Ancheta psihosociala realizata de
către primaria de la domiciliu-copie

10.Adeverinţa medicala de la medicul
de familie ca minorul/minora nu se afla in evidenta cu boli infecto-contagioase
si poate frecventa colectivitatile

11 .Fisa psihologica-copie

12.Hotarare/sentinta masura speciala(daca este cazul) – copie

 GHID PRACTIC pentru monitorizarea copiilor exploatati si la risc de exploatare prin munca detalii

 BUNE PRACTICI IN PREVENIREA SI COMBATEREA EXPLOATARII COPIILOR PRIN MUNCA detalii

Documente necesare soluționării cererii de evaluare a adoptatorului sau a
familiei adoptatoare în vederea eliberării atestatului de persoană/familie aptă
să adopte în cadrul procedurii adopției interne,
(conform Anexei nr. 1 la H.G.
nr. 579/2016):

a)     Cerere de
evaluare în vederea eliberării atestatului de persoană/familie aptă să adopte (descarcă formular);
b)    copie de pe
buletinul/cartea de identitate, permisul de ședere pe termen lung sau, după
caz, cartea de rezidență permanentă;
c)     declarație
autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă și continuă pe
teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de
evaluare, neexistând absențe temporare care cumulat să depășească 3 luni;
d)    copie de pe
certificatul de naștere;
e)     copie de
pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț/certificatul de divorț,
dacă este cazul;
f)      copie
de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de
folosință a locuinței;
g)     certificatul
de cazier judiciar;
h)    adeverințe de
venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanților;
i)
certificat/adeverință medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie
privind starea de sănătate și eventualele boli cronice, însoțit/însoțită de
rezultatul evaluării psihiatrice;
j)
declarația soțului care nu se asociază la cererea de adopție, cu indicarea
expresă a motivelor neasocierii;
k)    declarație
autentică pe propria răspundere din care sa rezulte că
solicitantul/solicitanții nu este/sunt decăzut/decăzuți din drepturile
părintești, precum și referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul
de protecție specială;
l)
certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuiește solicitantul;
m)  certificat/adeverință
medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a
celorlalte persoane cu care locuiește solicitantul, cu menționarea eventualelor
boli cronice, însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice.

Acte necesare pentru atestare in functia de asistent maternal:

 –   cerere motivata si un curriculum vitae;

 –   copii xerox dupa certificatele de nastere si casatorie;

 –   o scurta prezentare a persoanelor cu care locuieste( nume, varsta, grad de rudenie);

 –
adeverinte medicale pentru  toti membrii familiei eliberate de
medicul de familie;     

 –   caziere judiciare pentru solicitant si pentru persoanele cu care locuieste;

 –   copie dupa titlul de proprietate al casei sau al apartamentului sau contractul de inchiriere sau

declaratia
autentificata a titularului dreptului de proprietate prin care
recunoaste solicitantului dreptul de folosinta asupra spatiului in
scopul tip angajare ;

 –   declaratia celorlalte  persoane din familie ca sunt de acord cu aceasta;

 –   ancheta sociala de la Primarie;

 –
copii dupa
B.I.;

 –   fisa    medicala.

 –   adeverinte de venit

 –   copie dupa actul de studiu

 –   copie dupa cartea de munca

Acte  necesare  pentru  dosarul de instituire a masurii de protectie  plasament :

Solicitarea  dumneavoastra  pentru  plasamentul  copilului

 Solicitarea
copilului  , in  cazul  in  care a
implinit  10  ani , pentru  plasament

 Acordul  parintilor  cu  privire la  plasamentul  copilului

 Adeverinte
de  venit  , cupon  de  pensie  ale
membrilor  familiei  care  a  solicitat
plasamentul

 Adeverinte
medicale  pentru  membrii  familiei  care au
solicitat  plasamentul si  adeverinta  medicala
pentru  copil  care  sa  contina  si
vaccinurile

 Copii
dupa  actele  civile  BI, CI , certificate
de  nastere  , certificat  de  casatorie  ,
certificat  de  deces , hotarire  de  divort t
daca  este  cazul   ale  membrilor
familiei  care  au  solicitat  plasamentul  ,
in  cazul  in  care  s-a  schimbat
situatia  familiala 

 Copii
acte  civile  pentru  parinti   BI, CI ,
certificate  de  nastere  , certificat  de
casatorie  , certificat  de  deces , hotarare
de  divort t daca  este  cazul  

 Adeverinta  de  elev 

Acte  primarie :

  •        Evaluare  initiala
  •        Fisa  de  monitorizare pe  termen  de  3  luni
  •        Raport  de  implementare  a  Planului  de  Serviciu
  •        Ancheta  psihosociala
  •        Plan  de  Serviciu
  •        Raport   referire  caz

Informatii utile adullti

 ACTELE  NECESARE PENTRU ADMITEREA  INTR-UN CENTRU DE INGRIJIRE SI ASISTENTA detalii Cerere de internare

CERERE de evaluare complexa in vederea incadrarii in grad de handicap detalii

 ACTE  ROVINIETE detalii

 ACTELE
NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE INTR-O
CATEGORIE DE PERSOANE CU HANDICAP CARE  NECESITA PROTECTIE
SPECIALA detalii

 Documente utile necesare pentru obtinerea adeverintei, referitoare la acordul platii dobinzii detalii  Cerere adeverinta auto    Cerere adeverinta auto 2  Cerere contract     Cerere contract 2

PROCEDURA DE AUTORIZARE CA UNITATE PROTEJATA detalii

Ultima actualizare: 16:28 | 14.06.2024

Sari la conținut